Geometry.Net - the online learning center
Home  - Scientists - Winkler Wilhelm

e99.com Bookstore
  
Images 
Newsgroups
Page 1     1-20 of 102    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

         Winkler Wilhelm:     more books (87)
 1. Wilhelm Winkler (1884-1984): Eine Biographie: Zur Geschichte Der Statistik Und Demographie in Osterreich Und Deutschland (Schriften Zur Wirtschafts- Und Sozialgeschichte,) by Alexander Pinwinkler, 2003-01
 2. Grundfragen der Ökonometrie (German Edition) by Wilhelm Winkler, 1951-01-01
 3. Othello ; Jud Suss ; Die Sangerin (Reihe Winkler : Meisterwerke der Weltliteratur) (German Edition) by Wilhelm Hauff, 1981
 4. Internationaler bevo¨lkerungskongre = : International population conference = Congre´s international de la population, Wien, 1959 / [presented by Louis Henry and Wilhelm Winkler] by International Population Conference (1st : 1959 : Vienna), 1959-01-01
 5. Internationaler bevoïÿýlkerungskongre = : International population conference = Congreïÿýs international de la population, Wien, 1959 / [presented by Louis Henry and Wilhelm Winkler] by International Population Conference (1st 1959 Vienna), 1959-01-01
 6. Pfisters Muhle und andere Erzahlungen (Winkler Dunndruck Ausgabe) (German Edition) by Wilhelm Karl Raabe, 1981
 7. Hill's Equation by Wilhelm, and Winkler, Stanley Magnus, 1979
 8. Union Internationale Pour L'Etude Scientifique De La Population-International Polulation Conference-Wein 1959 by Louis And Wilhelm Winkler-Presented By Henry, 1959-01-01
 9. Die Einkommensverschiebungen in Osterreich wahrend des Weltkrieges by Wilhelm Winkler, 1930
 10. Ethik in der Naturgeschichte by Wilhelm Winkler, 1894
 11. Grundriß der Statistik: Teil 2: Gesellschaftsstatistik (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft / Abteilung Staatswissenschaft) by Wilhelm Winkler, 1932-12-31
 12. Klinik und Therapie der vegetativen Funktionsstoerungen (German Edition) by Walther Birkmayer, Wilhelm Winkler, 1951-01-01
 13. Grundriß der Statistik: Teil 1: Theoretische Statistik (Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaft / Abteilung Staatswissenschaft) (German Edition) by Wilhelm Winkler, 1930-12-31
 14. Historische Erklaerung En Der Gemaelde (1768) (German Edition) by Franz Wilhelm Kreuchauf, Gottfried Winkler, 2010-09-10

1. Comanducci Arte Italia - Catalogo Artitsti
Translate this page WINKLER Lillian WINKLER Michael WINKLER Olaf V. WINCKLER WINKLER Othmar WINKLER RichardWINKLER Rolf WINKLER S. WINKLER Viktor winkler wilhelm WINKLER Woldemar
http://www.comanducci.it/elenco/elencoWX27.htm
ELENCO ARTISTI PRESENTI NEI NOSTRI ARCHIVI LETTERA: WX - PAGINA: HOME PAGE
A
B C ...
WIRTH Ernst Emil

2. Winkler
Wilhelm Winkler. Born Wilhelm Winkler's father, Julius Winkler, wasa music teacher in Prague and his mother was Anne Winkler. He
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Winkler.html
Wilhelm Winkler
Born: 29 June 1884 in Prague, Bohemia (Austro-Hungarian Empire, now Czech Republic)
Died: 3 Sept 1984 in Vienna, Austria
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Wilhelm Winkler 's father, Julius Winkler, was a music teacher in Prague and his mother was Anne Winkler. He came from a large German speaking family of eight children, Wilhelm being the fourth child. The size of the family naturally stretched Julius and Anne's finances so Wilhelm had to work to augment the income from the time he was 13 years old. He attended the Kleinseitner Gymnasium and then entered the German language Karl Friedrich University in Prague to study law. It was a time of financial hardship and difficulty for Winkler. After graduating, Winkler practiced law for a short time before volunteering to serve for a year in the Austrian army. After a year in the army he returned to civilian life obtaining a post in the Bohemian State Statistical Bureau in 1909. He now began to study statistics and mathematics seriously, attending statistics seminars at the university and advanced mathematics courses at the Technische Hochschule of Prague. This was a period in which [3]:- ... his interest in application of methods of mathematical statistics in social and economic matters continued to grow. However Winkler was not happy with the status of statistics in central Europe. He wrote in his memoirs (see for example [5]):-

3. Winkler Wilhelm Demometrie
Translate this page winkler wilhelm Demometrie. Titel Demometrie. Autor winkler wilhelm. Rubrik KategorieSchirmer Ulrich Der Einfluss Latzel Dieter Die Wirkung für
http://www.1a-romanhandel.de/Winkler-Wilhelm-Demometrie-3428022661.html
Winkler Wilhelm Demometrie
Titel: Demometrie.
Autor: Winkler Wilhelm
Rubrik:
Kategorie:
Schirmer Ulrich Der Einfluss ...

Latzel Dieter Die Wirkung für...

Bültmann Herbert Rechtsnachfo...

Niggemann Jürgen Verbändelehr...
...
Home

4. Kiening: Genealogie Lkr.Amberg Haus-Chronik Hahnbach 12
Translate this page winkler wilhelm. Weber um 1663 Einheirat, Ehevertrag Sd Winkler GeorgBürgermeister (consulis) Hahnbach 28 (Lederer) * . . . Hahnbach
http://www.makie.de/KIENING/B4/B4012.HTM
Kiening: Genealogie
Haus-Chronik Hahnbach 12 : Webermichl
1/4 Hof Grundherr (1760): Kastenamt Amberg mit Tagwerk (1812)
Gericht (1760): Gericht Amberg, Gesamtgrund Tagwerk (1812)
Glier Lorenz
Schuster, Ratsherr um 1624
S.d. Hans Glier in Kaltenbrunn
* . . . . Kaltenbrunn + um 1652 Hahnbach
I. oo 09.02.1624 Hahnbach Niller Margarethe
T.d. Niller Johann (Georg)
* . . . . Hahnbach + um 1658 Hahnbach
K i n d e r :
Glier Barbara * . . . . Hahnbach wird hier Besitzerin
Winkler Wilhelm
Weber um 1663 Einheirat, Ehevertrag
S.d. Winkler Georg
* . . . . Hahnbach + um 1705 Hahnbach
I. oo 08.05.1663 Hahnbach Glier Barbara
T.d. Glier Lorenz Schuster, Ratsherr Hahnbach 12 (Webermichl) und Niller Margarethe * . . . . Hahnbach II. oo 17.11.1676 Hahnbach Eberhard Margarethe T.d. Eberhard Wilhelm weitere Ehe: oo 16.08.1644 Hahnbach Stein Georg
K i n d e r :
Mutter: Glier Barbara Winkler Maria Barbara * . . . . Hahnbach I. oo 14.04.1698 Hahnbach Englhardt Michael Metzger S.d.

5. Pomnik Ofiar I Wojny ¶wiatowej. Z³oty Stok - Miasto I Okolice.
Wachsmann Ernst, Unteroffizier Wanke Paul, Unteroffizier Weiss Hermann, GrenadierWeiss Josef, Musketier Warner Heinrich, Reservist winkler wilhelm, Wehrmann.
http://www.zlotystok.gad.pl/zs_zabytki_poiws.php
niedziela, 30 marca 2003; dzi¶ imieniny: Amelii, Kwiryna, , Kilka S³ów
Historia

Kalendarium

Zabytki
...
Podziêkowania

Albumy Zdjêæ
Ksiêga Go¶ci
mapka Z³otego Stoku
mapka regionu
hosted by PUNKT.pl

Pomnik ofiar I wojny ¶wiatowej Pomnik znajduje siê obecnie w rynku tu¿ obok ratusza. Ods³oniêty zosta³ w niedzielê 22 X 1922 r. W³a¶ciwie by³a to ca³a uroczysto¶æ. Po nabo¿eñstwach w ko¶cio³ach: katolickim i ewangelickim, ludno¶æ przesz³a pod ratusz, gdzie przywita³a go¶ci honorowych. Pó¼niej uczestnicy uroczysto¶ci, na czele z orkiestr± miejsk±, udali siê na miejsce gdzie sta³ pomnik. Tam chór Zwi±zku Jeñców Wojennych "Cecylia", od¶piewa³ pie¶ñ "Jak szczê¶liwi s± umarli". Pomnik ods³oni³ przewodnicz±cy rady miejskiej Neugebauer. Po z³o¿eniu wieñców, przemówienia wyg³osili: dziekan i proboszcz katolicki ks. Paul Woetzker, pastor Hirschmann, landrat (naczelnik administracji powiatu) baron von Thielmann oraz przewodnicz±cy oddzia³u Zwi±zku Jeñców Wojennych i zarazem zastêpca przewodnicz±cego Wolnego Zwi±zku Górników mistrz piekarski Ignatz Zock. Uroczysto¶ci zakoñczono pod ratuszem. Pierwotnie pomnik znajdowa³ siê na skwerku przy skrzy¿owaniu trasy K³odzko-Nysa i drogi do Z±bkowic ¦l. Do jego powstania przyczyni³ siê Z³otostocki Zwi±zek Weteranów Wojennych, a fundusze uzyskano ze zbiórki. Autorem pomnika jest wroc³awski rze¼biarz R. Hilger. Pomników, których celem by³o uczczenie pamiêci poleg³ych i zaginionych w latach 1914-1918, stawiano po pierwszej wojnie wiele. Jednak na ogó³ by³y to kamienne tablice z wyrytymi nazwiskami, które umieszczano na przyko¶cielnym cmentarzu lub wewn±trz ¶wi±tyni. Pomnik w Z³otym Stoku, sk³ada³ siê z kilku czê¶ci. Na szczycie pomnika znajdowa³ siê le¿±cy kamienny lew, pod nim na bokach monumentu wyryto napisy: "Das Vaterland darf jedes Opfer forderm" (Ojczyzna mo¿e ¿±daæ ka¿dej ofiary) oraz podpis rze¼biarza. Poni¿ej znajdowa³ siê kamienny blok z nazwiskami 74 poleg³ych. Pomiêdzy nim a nieco szersz± podstaw± pomnika, znajdowa³ siê kolejny blok z reliefami ze scen bitewnych. Ca³o¶æ sta³a na niewielkim sztucznym pagórku.

6. Physiotherapeuten In Salzburg
Translate this page Julien - Str. 2/6/621 5020 Salzburg (0662) 881558 winkler wilhelm Laufenstr.55 5020 Salzburg (0662) 428298 Sposta Dorothea Willibald - Hauthaler - Str.
http://www.gesund.co.at/gesund/Berufe_Ausbildung/Physiotherapeuten/Physiotherape
PHYSIOTHERAPEUTEN IN SALZBURG
Kaltner - Willemart
Schwesternweg 7
5020 Salzburg
Irl Ute
Viktor - Keldorfer - Str. 3
5020 Salzburg
Kaltner - Willemart Francoise
Aspergasse 15
5020 Salzburg
Klocker Barbara
Linzer Bundesstr. 68 5020 Salzburg Knoll Regina Morzger Str. 71 5020 Salzburg Koller Eugen 5020 Salzburg Komatz Eva Schwesternweg 7 5020 Salzburg Kritzer Veronika Faberstr. 17 5020 Salzburg Grabner Ingrid 5020 Salzburg Lechner Dina Willibald - Hauthaler - Str. 23 5020 Salzburg Legenstein Mario Wolf - Dietrich - Str. 10 5020 Salzburg Kraft Elisabeth Ferdinand - Hanusch - Platz 1/II/225 5020 Salzburg Denifl Irmgard 5020 Salzburg Aulitzky Maria Elisabeth 5020 Salzburg Aziz Birgit Rainerstr. 2 5020 Salzburg Bauer - Debois Doris Innsbrucker Bundesstr. 36 5020 Salzburg Bayer Norbert Markus - Sittikus - Str. 17 5020 Salzburg Bernthaler Eduard W. 5020 Salzburg Bittner Ingrid Gaisbergstr. 1

7. Untitled
Translate this page Heinz Winkler Helmut Winkler Ingrid Winkler Isabella Winkler Josef Winkler MartinWinkler Peter Winkler Simone Winkler Ulrike winkler wilhelm Winkler-Dobrovits
http://www.medizinprodukte.at/ompx/shb02/nie_a/nie_w.htm

Wabnig Dagmar

Wachernig Ingo

Wachter Johannes

Wachter Johannes

Wabnig Dagmar

Wachernig Ingo

Wachter Johannes

Wachter Johannes
...
Wykypiel Heinrich

8. Winkler, Wilhelm
wilhelm winkler - Eine Biographie.
http://www.aeiou.at/0x811bc836_0x00827acb

Wilhelm GERHARDS
Winternitz, Adolfo
Annotation zu
Winkler, Wilhelm Winkler, Wilhelm Winkler, Wilhelm, *29.6.1884 Prag, gest. 03.09.1984 Wien, Statistiker, Demograph, ab 1929 Univ.-Prof., 1921-38 im Bundesamt für Statistik; Leiter der österreichischen Volkszählung 1934; 1938-45 von den Nationalsozialisten zwangspensioniert, 1945-56 o. Univ.-Prof. für Statistik in Wien, 1950/51 Dekan, Gründer der Ö. Stat. Ges. und deren langjähriger Präsident; seit 1926 Mitglied des Internationalen Statistischen Instituts (ISI); führender Bevölkerungsstatistiker in der Ersten Republik Werke: wie angegeben Literatur: Festschrift W. W. zum 100. Geburtstag 1984; [Alexander Pinwinkler: Wilhelm Winkler - Eine Biographie. Salzburg 2001, Diss. phil. masch.] Autor: Mag. phil. Alexander Pinwinkler Adresse: a.pinwinkler@utanet.at

9. Winkler, Wilhelm
Translate this page winkler, wilhelm. © Copyright wilhelm winkler. winkler, wilhelm, * 29. 6. 1884Prag (CZ), † 3. 9. 1984 Wien, Statistiker und Staatswissenschaftler.
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.w/w787790.htm
A B C D ... Winklern
Winkler, Wilhelm
Wilhelm Winkler. Foto, um 1925.
Winkler, Wilhelm, * 29. 6. 1884 Prag ( Tschechische Republik ), † 3. 9. 1984 Wien, Statistiker und Staatswissenschaftler. 1921-38 im Bundesamt Statistik (Leiter der ; 1938-45 zwangspensioniert. 1945-56 in Wien, Vorstand des Instituts Statistischen Gesellschaft Werke: Statistisches Handbuch der demographisches Literatur: Festschrift W. Winkler zum 100. Geburtstag, 1984; A. Pinwinkler, W. Winkler Dissertation , Salzburg 2001. Benutzer-Annotationen: Winkler, Wilhelm
Hinweise zum Lexikon
Suche nach hierher verweisenden Seiten

10. Dissertationsdatenbank
Pinwinkler Alexander Josef wilhelm winkler (18841984) - eine Biographie. Ein Beitrag zur Geschichte der Statistik und Demographie in Oesterreich und Deutschland wilhelm winkler (1884-1984) - a biography.
http://www.arcs.ac.at/dissdb/rn035927
Pinwinkler Alexander Josef
Wilhelm Winkler (1884-1984) - eine Biographie. Ein Beitrag zur Geschichte der Statistik und Demographie in Oesterreich und Deutschland
Wilhelm Winkler (1884-1984) - a biography. A contribution to the history of statistics and demography in Austria and Germany
Pagination: 713 S. Publikationsdatum: Sprache: deutsch Affiliation: USGW050; Universitaet Salzburg;
Geisteswissenschaftliche Fakultaet;
Institut fuer Geschichte Begutachter: Ehmer Josef
Haas Hanns
Akad. Grad: Dr. phil. Klassifikation: G0545 Geschichte der Wissenschaften Schlagworte deutsch: Winkler, Wilhelm; Biographie; Statistik; Demographie; Wissenschaftsgeschichte; Oesterreich; Deutschland; Boehmen; Bildungsbuergertum; Geschichte 1884-1984; Schlagworte englisch: Wilhelm Winkler; biography; statistics; demography; Austria; Germany; middle classes; history 1884-1984; science history; Zusammenfassung deutsch: Zusammenfassung englisch: Availability: Universitaetsbibliothek der Universitaet Salzburg,
Hofstallgasse 2-4, A-5020 Salzburg, Austria Signatur: Teil A: 283474 II; Teil B+C: 283475 II

11. Erftstadt Ticker Branchenbuch: Innenausbau -> Innenausbau Wilhelm A. Winkler
Innenausbau Innenausbau wilhelm A. winkler Das Branchenbuch in Erftstadt. Kostenloser Eintrag möglich.
http://www.erftstadtticker.de/branchenbuch/firmen/F967.html
Anzeige
Homepage
Branchenbuch Innenausbau Innenausbau Wilhelm A. Winkler Innenausbau Wilhelm A. Winkler Firmenname Innenausbau Wilhelm A. Winkler Strasse Karolingerstr. Nr Postleitzahl Ort Erftstadt Telefonnummer Faxnummer Freecallnummer Email Webseite Beschreibung Fragen? Anregungen? Ihr Ansprechpartner ist info@ErftstadtTicker.de

12. Winkler
Biography of wilhelm winkler (18841984) wilhelm winkler's father, Julius winkler, was a music teacher in Prague and his mother was Anne winkler.
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Winkler.html
Wilhelm Winkler
Born: 29 June 1884 in Prague, Bohemia (Austro-Hungarian Empire, now Czech Republic)
Died: 3 Sept 1984 in Vienna, Austria
Click the picture above
to see a larger version Show birthplace location Previous (Chronologically) Next Biographies Index Previous (Alphabetically) Next Main index
Wilhelm Winkler 's father, Julius Winkler, was a music teacher in Prague and his mother was Anne Winkler. He came from a large German speaking family of eight children, Wilhelm being the fourth child. The size of the family naturally stretched Julius and Anne's finances so Wilhelm had to work to augment the income from the time he was 13 years old. He attended the Kleinseitner Gymnasium and then entered the German language Karl Friedrich University in Prague to study law. It was a time of financial hardship and difficulty for Winkler. After graduating, Winkler practiced law for a short time before volunteering to serve for a year in the Austrian army. After a year in the army he returned to civilian life obtaining a post in the Bohemian State Statistical Bureau in 1909. He now began to study statistics and mathematics seriously, attending statistics seminars at the university and advanced mathematics courses at the Technische Hochschule of Prague. This was a period in which [3]:- ... his interest in application of methods of mathematical statistics in social and economic matters continued to grow. However Winkler was not happy with the status of statistics in central Europe. He wrote in his memoirs (see for example [5]):-

13. References For Winkler
References for wilhelm winkler. Books A Adam (ed.), Festschrift für wilhelmwinkler (Vienna, 1984). L Schmetterer, wilhelm winkler, 18841984, J. Roy.
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/References/Winkler.html
References for Wilhelm Winkler
Books:
 • A Adam (ed.), (Vienna, 1984). Articles:
 • A Adam, Wilhelm Winkler - in honour of his 95th birthday, Internat. Statist. Rev.
 • N L Johnson and S Kotz, Wilhelm Winkler, in N L Johnson and S Kotz (eds.), Leading personalities in statistical sciences (New York, 1997), 322-324.
 • L Schmetterer, Tribute to Wilhelm Winkler at his 100th anniversary, Internat. Statist. Rev.
 • L Schmetterer, Wilhelm Winkler, 1884-1984, J. Roy. Statist. Soc. A Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR May 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Winkler.html
 • 14. Winkler, Wilhelm
  winkler, wilhelm. winkler, wilhelm. winkler, wilhelm, *29.6.1884 Prag, gest.
  http://www.allaboutaustria.at:81/0x811bc836_0x00827acb

  Wilhelm GERHARDS
  Winternitz, Adolfo
  Annotation zu
  Winkler, Wilhelm Winkler, Wilhelm Winkler, Wilhelm, *29.6.1884 Prag, gest. 03.09.1984 Wien, Statistiker, Demograph, ab 1929 Univ.-Prof., 1921-38 im Bundesamt für Statistik; Leiter der österreichischen Volkszählung 1934; 1938-45 von den Nationalsozialisten zwangspensioniert, 1945-56 o. Univ.-Prof. für Statistik in Wien, 1950/51 Dekan, Gründer der Ö. Stat. Ges. und deren langjähriger Präsident; seit 1926 Mitglied des Internationalen Statistischen Instituts (ISI); führender Bevölkerungsstatistiker in der Ersten Republik Werke: wie angegeben Literatur: Festschrift W. W. zum 100. Geburtstag 1984; [Alexander Pinwinkler: Wilhelm Winkler - Eine Biographie. Salzburg 2001, Diss. phil. masch.] Autor: Mag. phil. Alexander Pinwinkler Adresse: a.pinwinkler@utanet.at

  15. WINKLER, Wilhelm
  Translate this page winkler, wilhelm 1885 827/35_6.
  http://ezines.onb.ac.at:8080/moravec/pub/index/49414.htm

  16. HUEBER-MANSCH, Olga Von
  Translate this page Interpreten Paul Badura-Skoda, wilhelm winkler, Paula Mark. 827/35-7 Las av.couv.2ff, 4pp.17.5.1953. Beil. winkler, wilhelm. Titel- und Gattungsregister.
  http://ezines.onb.ac.at:8080/moravec/pub/schr/2799.htm
  HUEBER-MANSCH, Olga von Pianistin, Schülerin Robert Fischhofs (9.9.1869, Wien - ?)
  Wien, an KATHOLICKY-SOFFÉ, Marie.
  L.a.s. 2ff, 4pp. 27.9.1893, Wien
  Bitte, zusammen auf 2 Klavieren in Brünn aufzutreten. Programmvorschlag: eine Sonate von Mozart für zwei Klaviere und Fischhofs Variationen.
  L.a.s. 2ff, 3pp. 28.9.1893
  Dank für Zusage.
  C.vis.a.s. 1f, 2pp.29.9.1893
  Übersendung der Noten.
  Briefkarte, 1f, 1p. 3.10.1893, Wien
  Der Sänger, Paul (?) Buschman, ein Schüler Gustav Walters, wird auch auftreten.
  Briefkarte, 1f, 1p. 12.10.1893 Verschiebung des Konzertes auf den 7. November. Briefkarte, 1f, 1p. 14.10.1893 Nur die Variationen von Fischhof werden gespielt. Briefkarte, 1f, 1p. Leider stehen keine guten Klaviere zur Verfügung. Briefkarte, 1f, 1p. 4.11. Terminvereinbarung der Probe. L.a.s. 2ff, 3pp. s.d.e.l. Wie Nr.8 L.a.s. 2ff, 4pp. s.d.e.l. Dank für ein schönes Konzert, Einladung nach Wien. Eintragung in das Shakespeare-Geburtstags-Buch auf S. 193 neben dem Zitat aus Cymbeline, 2.Akt, 5 Sc.: "O du list'ger Teufel! Wer kann ein Weib durchshauen?" An KÖNIGSWARTER-FORMES, Margarethe. C.p.a.s.Gruppenfoto: (Damenrunde an der Hofloge, Flugfeld Aspern) 1f, 1p. 3.7.1913, Baden bei Wien

  17. W. Weise, J. Dorschner: Wilhelm Winkler (1842-1910)
  wilhelm winkler (18421910) - a Thuringian private astronomer and maecenas. wilhelmwinkler was born in 1842 in Eisenberg, Thuringia, as the son of a lawyer.
  http://www.astro.uni-bonn.de/~pbrosche/aa/acta/vol03/acta03_095.html
  History of Astronomy Acta Historica Astronomiae Vol. 3
  Wilhelm Winkler (1842-1910) - a Thuringian private astronomer and maecenas
  Wilfried Weise, Johann Dorschner, Reinhard E. Schielicke , Jena
  Complete text (abstract only): Wilhelm Winkler was born in 1842 in Eisenberg, Thuringia, as the son of a lawyer. After attending the trading high school in Gera, Winkler worked as a merchant in Eisenberg, following in the footsteps of his grandfather. In 1875 he gave up this trade and devoted his time entirely to astronomy. Advised by Carl Bruhns, director of the Leipzig University Observatory, he established an observatory on his estate in Gohlis near Leipzig. From 1878 Winkler regularly observed sunspots; other fields of his observational interests were comets, occultations of stars by the Moon, and Jupiter's satellites. In 1887 he went to Jena, where he contacted Ernst Abbe, who was the head of the Jena observatory, too. For some years, Winkler's instruments were used in the new observatory erected by Abbe, which replaced the old Ducal Observatory of the Goethe era. Winkler donated the precision pendulum clock and some other instruments to this observatory. He also offered his observational assistance whenever it was wanted. In 1893 Winkler built up his own observatory in Jena and published annual reports on his work in the Vierteljahrsschrift of the Astronomische Gesellschaft. His observational results mainly appeared in the journal Astronomische Nachrichten. In 1902 he was awarded an honorary doctor's degree by the Philosophical Faculty of Jena University. However, at that time his physical constitution began gradually to fade. He lost his left eye due to a sarcoma, and finally he died at the age of 68.

  18. Baum Wilhelm Winkler Dietmar W Die Apostolische Kirche Des Ostens Geschichte Der
  Translate this page Baum wilhelm winkler Dietmar W Die Apostolische Kirche des Ostens Geschichteder sogenannten Nestorianer. Autor Baum wilhelm winkler Dietmar W.
  http://www.profikulturbox.de/Baum-Wilhelm-Winkler-D-Die-Apostolische-Kirche-d-39
  Baum Wilhelm Winkler Dietmar W Die Apostolische Kirche des Ostens Geschichte der sogenannten Nestorianer
  Titel: Die Apostolische Kirche des Ostens. Geschichte der sogenannten Nestorianer.
  Autor: Baum Wilhelm Winkler Dietmar W.
  Rubrik: Kirche des Ostens Nestorianer Syrisches Christentum Orientalisches Christentum Thomas-Christen
  Kategorie:
  Csampai Attila Sarastros stil...

  Neuenfels Hans Neapel oder di...

  Krechel Ursula Der Übergriff....

  Göttl Bertl Der Salzburger Ja...
  ...
  Home

  19. Hildegard`s Ahnenseite - Pafg113 - Erstellt Mit Personal Ancestral File
  ALTEGOER, Anton Heinrich . ALTEGOER, Anton wilhelm -. ALTEGOER, Bertha Carl Heinrich wilhelm g.1825 - Bochum - Havkenscheid . ALTEGOER, Carl wilhelm -. ALTEGOER, Carl wilhelm
  http://www.family-rieger.de/AHN/daten/pafg113.htm
  Hildegard`s Ahnenseite
  Heinrich Peter LINDEMANN .Heinrich heiratete Anna Catharina WINKLER am 18.05.1817 in Wengern , Stadt Wetter, Ennepe-Ruhr-Kreis. Anna Catharina WINKLER .Anna heiratete Heinrich Peter LINDEMANN am 18.05.1817 in Wengern , Stadt Wetter, Ennepe-Ruhr-Kreis. Wilhelm August WINKLER .Wilhelm heiratete Clara Friederika WIGGERS am 21.05.1853 in Wengern , Stadt Wetter, Ennepe-Ruhr-Kreis. Clara Friederika WIGGERS .Clara heiratete Wilhelm August WINKLER am 21.05.1853 in Wengern , Stadt Wetter, Ennepe-Ruhr-Kreis. Heinrich Diedrich ALTENSCHEID .Heinrich heiratete Maria Katharina FINKENBœSCHER. Maria Katharina FINKENBœSCHER .Maria heiratete Heinrich Diedrich ALTENSCHEID. Sie hatten die folgenden Kinder: M i Wilhelm ALTENSCHEID F ii Anna Christina ALTENSCHEID F iii Alwina Christina ALTENSCHEID ? LEITERHOLT .? heiratete Anna Maria BACKWINKEL. Anna Maria BACKWINKEL starb am 06.07.1830 in Bochum - Wiemelhausen. Sie heiratete ? LEITERHOLT. Johann Heinrich HACKERT starb am 03.07.1833 in Bochum. Er heiratete Anna Margarethe BREDENBR–CKER. Anna Margarethe BREDENBR–CKER starb am 03.07.1833 in Bochum. Sie wurde am 06.07.1833 in Bochum bestattet. Sie heiratete Johann Heinrich HACKERT.

  20. References For Winkler
  References for the biography of wilhelm winkler A Adam, wilhelm winkler in honour of his 95th birthday, Internat.
  http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/References/Winkler.html
  References for Wilhelm Winkler
  Books:
 • A Adam (ed.), (Vienna, 1984). Articles:
 • A Adam, Wilhelm Winkler - in honour of his 95th birthday, Internat. Statist. Rev.
 • N L Johnson and S Kotz, Wilhelm Winkler, in N L Johnson and S Kotz (eds.), Leading personalities in statistical sciences (New York, 1997), 322-324.
 • L Schmetterer, Tribute to Wilhelm Winkler at his 100th anniversary, Internat. Statist. Rev.
 • L Schmetterer, Wilhelm Winkler, 1884-1984, J. Roy. Statist. Soc. A Main index Birthplace Maps Biographies Index
  History Topics
  ... Anniversaries for the year
  JOC/EFR May 2000 School of Mathematics and Statistics
  University of St Andrews, Scotland
  The URL of this page is:
  http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/References/Winkler.html
 • A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  Page 1     1-20 of 102    1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | Next 20

  free hit counter